S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

GATE TO TRADE s.r.o
Neumannova 1453/28
Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00 (pouze kancelář)
tel: +420 608 59 59 59
napište nám
tel. objednávky : PO - PÁ - 9h - 17h
mimo pracovní dobu telefon +420 777 222 445

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Jako spotřebitel se v případě vzniku spotřebitelského sporu můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/).

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti


GATE TO TRADE s.r.o.
Sídlo: Neumannova 1453/28, 156 00, Praha 5 - Zbraslav
Identifikační číslo: 01501755
DIČ: CZ01501755


zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207505
(dále jen „Prodávající“)


pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese


www. raslovyuplet.cz


Kontaktní údaje Prodávajícího:


Adresa pro doručování:

GATE TO TRADE s.r.o.
Milan Matušek
U Družstva 205
541 01, Trutnov
(dále jen „Kontaktní adresa“)


Adresa elektronické pošty: raslovyuplet@seznam.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 608 595 959 (dále jen „Kontaktní telefon“)


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup
v internetovém obchodě „Rašlový úplet“ prostřednictvím webového rozhraní
umístěného na internetové adrese www.raslovyuplet.cz (dále rovněž jen „webové
rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.


1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též
potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto
obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní
podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem
nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou
přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních
podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za
„kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o
poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek).
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně
dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém
rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace,
reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na
vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro
sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.


1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni
ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní
příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy a článek 9.5.


2. Vymezení pojmů


2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit
prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se
rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.


2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná.

2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní.
Kupující je také Uživatelem.


2.4. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového jsou rašlové úplety, tkané a
netkané textilie, protierozní sítě a další obdobné zboží blíže specifikované na
webovém rozhraní obchodu.


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


3.1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání
zboží:
· bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového
rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo
· prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním
objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
· prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním
telefonu Prodávajícího.


3.2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu)
musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží),
počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro
doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).


3.3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené
registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze
svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití
uživatelského účtu třetími osobami.


3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj
uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své
povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně
DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za
balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech
spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové
rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné
objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).


3.6. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží
poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže
Prodávající uvede výslovně jinak.


3.7. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím
sjednaných podmínek je zachována.


3.8. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a
nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření
smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka
označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové
nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do
další aktualizace nabídky.


3.9. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné
informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který
obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a
identifikační údaje Kupujícího.


3.10. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány
za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě
rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa
Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto
potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto
obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.


3.11. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či
telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na
výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou
a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména
neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je
Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje
podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet)
nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí
má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.


3.12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je
uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí
objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a
to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak
úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho,
co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o
obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po
tomto potvrzení následovat samostatně.


3.13. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).


3.14. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto
náklady se neliší od základní sazby.

3.15. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného
přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v
objednávce.


3.16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení
ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající
povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani
v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních
podmínek.


3.17. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém
rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí
se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.


3.18. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky
nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese
Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. I
závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě,
že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může
být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží
způsobených zrušením objednávky. .


4. Platební a dodací podmínky


4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve
webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s
dodáním zboží.


4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších
způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
· v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně Prodávajícího
· v hotovosti při platbě na dobírku
· bezhotovostně pomocí platebního systému Gopay
· bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2600421473/2010
vedený u Fio banka a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“)
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby
úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou
uvedeny v přijetí objednávky.


4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další
platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).


4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).


4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou
platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad
10.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé
ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije).


4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti
pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě
bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.


4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po
uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím.

4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla
do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající
zboží skladem expeduje zpravidla do 5 pracovních dnů od připsání příslušné částky
na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že
nebyl dohodnutý opak.


4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném
datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin
(zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho
cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se
plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré
závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající
právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude
Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti
uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený
mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány
k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu
nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Konkrétní způsob
dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím
v přijetí objednávky.


4.12. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce
Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.


4.13. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy
v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu
nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u
Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem
500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších
nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a
dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.14. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené
s takovým doručováním.


4.15. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží
Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany
Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí
zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné
závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít
zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré
náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky
již není možná.


4.16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží
převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla,
když je zboží pro něj připraveno k převzetí).


5. Odstoupení od kupní smlouvy


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (například v případě, kdy je
změněna standardní velikost dodávaného rašlového úpletu dle přání
Kupujícího) a o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy.


5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od
převzetí zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro
oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení
od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na
Kontaktní e-mail Prodávajícího.


5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak
než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla
či místa podnikání Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno
nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.


5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li
vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o
odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet,
osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí
obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.


5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek
je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem
zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.


5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které
od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od
odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od
Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale
vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky
poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení
Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky,
že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od
kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
Prodávajícímu odeslal.


5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a
nákladů na dodání zboží.


5.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v
důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání
zboží.


5.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od
kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží
navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn
započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní
cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.


5.11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu
bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého
byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů
od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.


5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli
stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím
vrátit i poskytnutý dárek.


6. Odpovědnost za vady a reklamační řád


6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174
občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za
jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.


6.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u
Prodávajícího na Reklamační adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle
reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace
se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.


6.6. Reklamační řád


6.6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a
uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s
ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


6.6.2. U zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem,
poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku podle věty první v délce dvaceti
čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud není stanoveno jinak.

6.6.3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za
jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada
zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a
tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U
odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo
odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U
odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží
mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na
výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní
smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud
Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám
způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat
dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel,
vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní
smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu
její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo
věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné
obtíže.


6.6.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené
k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené
reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodnou jinak.


6.6.5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do
tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.


6.6.6. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na
Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího
nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.


6.6.7. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého
byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na
opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky
z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným
užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným
skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady
odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí
prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou
byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech
dle této věty právo na přiměřenou slevu.
Dále se záruka za jakost nevztahuje na poškození zboží způsobené:
· mechanickým poškozením zboží,
· používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí
teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
prostředí určenému pro používání výrobku,
· neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním
péče o zboží,
· přírodními živly,
· nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými
zásadami,
· provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
· úpravami Kupujícího (nátěry, ohýbání atd.)


6.6.8. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
· Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
· Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro
oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude
zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na
webovém rozhraní.
· Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou
Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo
osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího
nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je
Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o
zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument
prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob
řešení reklamace.


6.6.9. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku
a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím
zboží, popřípadě nedbalostí.


7. Ochrana osobních údajů


7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů
pod registračním číslem  00051830/001


7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od
adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce
nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní
údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo
pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho
odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.


7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu
jakožto zpracovatele.


7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen
o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z
databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují
externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou
osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
doručení zboží.


7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.


7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


7.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
· požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
· požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost
Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní
neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno
oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
přímo.


7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.


7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou
předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.


8. Doručování


8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v
jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi
stranami.


8.2. Zpráva je doručena:
· v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím
zásilky adresátem,
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též
odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku
převzít) zásilku převzít,
· v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti
dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení
zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení
nedozvěděl.


9. Závěrečná ustanovení


9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší
míru ochrany.


9.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a
obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah
řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých
technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového
rozhraní.


9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy,
programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv
na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat
systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo
další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části
či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením
či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím
podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo
telefonické komunikace.


9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a
činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování
předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a
jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících
se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad
pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování
stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené
emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné
subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke
Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně
nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

9.5 Jestli vznikne mezi Kupujícím a Prodávajícím spor ze smlouvy, který se  nepodaří
vyřešit přímo, má Kupující právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci
(http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto
právo může Kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího poprvé uplatnil
právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.


9.6. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty,
fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační
letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto
obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být
chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem
měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo
bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při
nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení
výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními
známkami příslušných vlastníků.


9.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo
nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele),
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
písemnou formu.


9.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována
Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení
těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek
Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních
podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v
elektronické podobě zasláním emailem)


9.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku).


9.10. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností
Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů
"cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a
Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového
rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy
na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely
vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě,
určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání
internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, budeli
to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s
jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového
rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že
nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním
webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich
společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


9.11. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a
povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti
vznikly.


9.12. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající
Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.3.2014

NGMwNWQ