Obchodní podmínky

 


Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené
prostřednictvím on-line obchodu RASLOVYUPLET.CZ umístěného na webovém rozhraní
raslovyuplet.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi


naší společností:


GATE TO TRADE s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5


IČ: 015 01 755

DIČ: CZ01501755


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207505


adresa pro doručování písemností a reklamací: U Družstva 205, 541 01 Trutnov


adresa pro nahlédnutí vzorků: Horská 72, 541 01 Trutnov


telefonní číslo: +420 608 59 59 59, +420 777 222 445


kontaktní e-mail:
info@raslovyuplet.cz


jako prodávajícím


a vámi jako kupujícím.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete
toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste
podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku
2). Informace o
cenách se nacházejí v článku
3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5.
Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku
6.
Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

Ke stažení : Reklamační protokol


1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?


O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou
osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu
nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto
obchodních podmínek.


1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?


V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:


těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

objednávkou a jejím přijetím z naší strany,


a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým
právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:


zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
občanský zákoník“);


zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze
pokud jste spotřebitelem).


Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní
poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým
právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru
ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.


1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?


Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s
těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.


1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?


V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo
nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým
smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.


Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Měnit či doplňovat obchodní
podmínky lze pouze písemnou formou.


Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti
vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší
strany.


2. KUPNÍ SMLOUVA


2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?


Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními
podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že
prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš
návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


2.2. Jak podat objednávku?


Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře)
nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka
musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.


Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena
rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky).
V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

 
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby, čímž se
zároveň zavazujete uhradit kupní cenu v plné výši. Údaje uvedené v závazné objednávce
považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či
e-mailem.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo
e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny
objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží,
ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku
6), máme nárok na
náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je
zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší
strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí
objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5. te možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny
poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná
třetím osobám.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není
aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá
vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím
z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na
webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto
zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského
zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní
výslovně uvedeno něco jiného.
 


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?


Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:


v hotovosti nebo bezhotovostně (platební kartou) při zaslání zboží na dobírku nebo při
osobním odběru;

bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou nebo prostřednictvím
platební brány;

bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou
sděleny v potvrzení objednávky).


Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby
jsou uvedeny na webovém rozhraní.


4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?


V případě platby v hotovosti (nebo bezhotovostně při převzetí zboží) je cena splatná při
převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do osmi
pracovních dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné
částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si
právo odstoupit od smlouvy.


4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?


Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni
požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) ed jeho odesláním nebo předáním.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte
platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem
2.4., jedná se o
zálohu na uhrazení ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se
záloha na cenu zboží.


4.4. Jak vystavujeme daňový doklad?


Souhlasem s mito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky
podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového
dokladu elektronickou formou.


5. DODACÍ PODMÍNKY


5.1. Jak posíláme zboží?


Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém
rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob
dopravy zahrnuje.

 
5.2. Kdy vám zboží dodáme?

Čas dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby,
zboží však dodáme nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy.

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů
týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do tří pracovních dnů od přijetí objednávky
(při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš
účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme
informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží
doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za
nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než
zboží převezmete.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky,
neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem
převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale
v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu,
poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než
sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete v čase dodání dle bodu
5.2., máme nárok
na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších
nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy
odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží),
máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského
zákoníku.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode
dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba od dopravce převzal zboží; nebo

- poslední kus zboží, objednal-li jste v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou
dodávány samostatně,

- poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
nebo

- první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu
spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací
adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla
uzavřena, včetně závazků z vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení bodu 6.4 a 6.5.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací
smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.Dárek nám zašlet
e zpět
společně s vraceným zbožím.

6.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací
adresu, do jakékoliv provozovny nebo po předchozí dohodě na adresu našeho sídla.
Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.


K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi
zboží;

písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném
způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho
odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.4. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo
prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však
zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od
odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady),
nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě,
že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 

6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Zboží je možné vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou,
vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené,
opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty
zboží.

6.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících
smluv:

o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro
vaši osobu (pokud je měněna standardní velikost dodávaného rašlového úpletu, např.
šitím nebo ustřižením);

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným
zbožím;

6.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal
dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů
od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte,
nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského
zákoníku). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Při uplatňování práv
z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost
nepodléhá jinému povolování.
 
8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se
následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího
obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní
inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit
přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká
obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1;
webové rozhraní:
www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon:
+420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem
99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhraní:
www.konzument.cz, elektronický
kontakt:
spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263 574) za účelem mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste
u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání
subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je
zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen
uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti.
Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly
použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve
vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat
objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy
uvedeny na webovém rozhraní.

9.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud
prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních
předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

10. RECENZE

10.1. Kdo může přidat recenzi?
 

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky,
kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to
prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně
prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky
zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google, Heuréka
a Firmy.cz.

10.2. Jak recenze ověřujeme?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může přidat pouze zákazník,
který dokončil nákup na webovém rozhraní.

Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na
webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil,
jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních
podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším
autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat,
šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských
práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů
umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
ochrannými známkami příslušných vlastníků.

11.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového
rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo
nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a
to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším
jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít
k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023
 
 
 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz